Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

 

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een meer toekomstbestendig pensioen. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.

 

De belangrijkste veranderingen op een rij

 

 • In de periode tussen 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 moet uw pensioenregeling aangepast zijn.
 • Er komt één leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. Dit heeft vooral een negatieve invloed op oudere werknemers. De overgang naar deze vlakke premie moet nog nader uitgewerkt worden. De exacte invulling is nog onzeker.
 • Voor werknemers in een bestaande premieregeling mag de stijgende premie gehanteerd blijven.
 • Voor nieuwe werknemers moet een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie worden afgesproken.
 • Werknemers kunnen ervoor kiezen om op pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde kapitaal in één keer uit te laten keren.
 • Er komen betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen.
 • Arbeidsmobiliteit van oudere werknemers is een aandachtspunt. Als deze groep wisselt van baan, zullen zij in een nieuwe regeling met een vlakke (vaak lagere) premie vallen. Dit heeft een lager pensioen tot gevolg.
 • Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer
 • De transitie naar de nieuwe pensioenregeling moet zorgvuldig gebeuren. Als werkgever wordt u wettelijk verplicht een transitieplan op te stellen. Omdat er één leeftijdsonafhankelijke vlakke premie komt, is er na de transitie niet langer sprake van tijdsevenredige pensioenopbouw. Hierdoor verwerven jonge deelnemers meer en oudere deelnemers minder pensioen dan nu het geval is.
 • De leeftijdsonafhankelijke premie mag maximaal 33% van de pensioengrondslag bedragen. Deze premie wordt gebruikt voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum.
 • Tot 2036 kan een additionele fiscale ruimte van 3% worden benut voor de compensatie van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
 • De AOW stijgt minder snel.

 

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels

 

Er is inmiddels door alle partners (werkgevers, vakbonden en kabinet) een pensioenakkoord gesloten. Het kabinet moet nu nog een wetsvoorstel gaan maken om de pensioenwet aan te passen.  Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe pensioenwet in. Dan moeten pensioenfondsen en verzekeraars hun (administratie)systemen aanpassen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022.

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt is inmiddels aangenomen en geldt sinds 1 januari 2020.

In de komende maanden zullen wij via onze nieuwsbrief meer informatie met u delen. Daarnaast zullen wij u in het najaar persoonlijk benaderen en ons plan van aanpak aan u presenteren. U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:

 • het pensioenakkoord vertalen naar beleid binnen uw bedrijf;
 • opstellen van een transitieplan (wettelijke verplichting);
 • opleiden- en informeren OR;
 • aanpassen pensioenregeling;
 • communicatie deelnemers en
 • maatwerk oplossingen.

Op deze wijze wordt u volledig geïnformeerd en geadviseerd hoe uw pensioenregeling dient te worden aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel.

 

Welke (voorlopige) tijdslijn hanteren wij?

 

 • In het najaar van 2020 verwachten wij dat er meer bekend is omtrent de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel.
 • Vanaf februari 2021 nemen wij contact met u op om de tijdslijn voor uw pensioenregeling(en) te bespreken.
 • Afhankelijk van de termijnen van de verzekeraars willen wij vanaf Q2 2021 onze (voorlopige) adviesrapportage aan u presenteren met de wijze waarop uw pensioenregeling dient te worden aangepast.
 • In het najaar van 2021 informeren wij uw pensioenverzekeraar.

Vanaf januari 2022 is uw pensioenregeling aangepast aan de nieuwe Pensioenwetgeving.