Samenvoeging WGA-vast en -flex uitgesteld!

Samenvoeging WGA-vast en -flex uitgesteld!

qwta_iStock000004528559SmallEerder gaven wij aan dat de huidige regelgeving het WGA risico voor werknemers met een vast dienstverband en medewerkers met een flexcontract per 1 januari 2016 wordt samengevoegd. Dit betekent dat het huidige WGA eigenrisicodragerschap wordt uitgebreid met het zogenaamde “flexrisico”, tijdelijke contracten. Op 20 februari heeft Minister Asscher de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat hij de samenvoeging gaat uitstellen naar 1 januari 2017.

Volgens de Minister hebben verzekeraars tijd nodig om de WGA financiering vorm te geven en re-integratie activiteiten te ontwikkelen voor medewerkers met een flexcontract.

Wel ziet de Minister bij verzekeraars een goede vooruitgang op gebied van schadelastbeheersing op de huidige populatie voor het WGA eigenrisicodragerschap van werknemers met een vast dienstverband.

Mede door dit uitstel heeft u als werkgever meer tijd om inzicht te krijgen in uw eigen WGA schadelast m.b.t. de medewerkers met een tijdelijk (flex)contract. Minister Asscher zal ondanks dit uitstel alert blijven en eventueel maatregelen treffen om een gelijk(er) speelveld tussen UWV en verzekeraars te scheppen.

In de beginjaren van WGA eigenrisicodragerschap, rond 2007, bestond er al geen gelijk speelveld. De verwachting was dat de meeste werkgevers uiteindelijk eigenrisicodrager voor de WGA zouden worden. Daar zat een begrijpelijke redenering achter. De premies van inkomensverzekeraars, die alleen goede risico’s wilden verzekeren, lagen beduidend lager dan de premies van de publieke verzekering van het UWV. Door het vertrek van bedrijven zonder WGA-schade, zou het gemiddelde risico van de publieke verzekering toenemen. Hierdoor zouden het UWV en Belastingdienst gedwongen zijn om hun premies te verhogen, waardoor er meer werkgevers met gunstige WGA-risico’s eigenrisicodrager zouden worden.

Dit effect zou er uiteindelijk voor zorgen dat alleen nog bedrijven met slechte risico’s publiek verzekerd zijn voor het WGA-risico. Voor de private verzekeraars zou dit een gunstige marktwerking opleveren. Tot op heden is hier niets van terecht gekomen. Inkomensverzekeraars hebben in de eerste jaren vanaf 2007 zeker een toename van WGA eigenrisicodragersverzekeringen in hun portefeuille verkregen. Omdat de premie-inkomsten niet in verhouding stonden tot de aanvaarde risico’s, hebben verzekeraars hun premiestellingen de afgelopen jaren echter flink moeten verhogen. De verliezen waren voor een aantal verzekeraars zelfs reden om zich geheel uit de WGA-markt terug te trekken. Andere verzekeraars verhoogden niet alleen haar premiestelling maar pasten ook haar acceptatie-eisen aan voor het aangaan van een nieuw risico. Zo is het beoogde hybridestelsel wat men voor ogen had, om zeep geholpen: werkgevers kunnen voor een lagere premie bij UWV terecht en keren weer terug naar het publieke stelsel. Vorig jaar zijn er voor het eerst meer werkgevers teruggekeerd naar het UWV dan dat er werkgevers  eigenrisicodrager zijn geworden.

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de daling van het aantal werkgevers dat kiest voor eigenrisicodragen te wijten is aan een ongelijke marktwerking tussen het publieke stelsel (UWV) en de private verzekeraars. Aangezien het uitlooprisico op een WGA eigenrisicodragersverzekering bij een verzekeraar gedekt is, kan een werkgever altijd zonder schadelast terugkeren naar het publieke stelsel. Voor grote werkgevers betekent dit dat zij dan de minimumpremie voor de WGA aan de Belastingdienst verschuldigd zijn. In het algemeen ligt deze premieafdracht een stuk lager dan wat de private markt kan bieden. Het Verbond vindt daarom dat werkgevers die met hun WGA-risico terugkeren naar UWV en Belastingdienst, een minder aantrekkelijke premie voorgeschoteld zouden moeten krijgen. De brief die Asscher aan de Tweede Kamer verstuurde eindigt met de volgende passage:

“Over het functioneren van het hybride stelsel en de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt in het bijzonder blijf ik met alle betrokken partijen in gesprek. Zo nodig zal ik maatregelen treffen ter borging of verbetering van de concurrentieverhoudingen”.

Het zou dus zo maar kunnen dat de terugkeerpremie WGA er gaat komen. Natuurlijk houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen over het WGA eigenrisicodragerschap. Wilt u weten wat de consequenties van dit uitstel zijn voor uw onderneming? Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.