Januari

Eindelijk actie bij problemen waardeoverdracht

650fca45a9Minister Kamp heeft de Tweede Kamer gemeld dat hij een oplossing voor de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht van pensioen wenselijk vindt. Hij meldt dat hij in overleg met de Stichting van de Arbeid en het pensioenveld zal inventariseren hoe deze problemen kunnen worden weggenomen of beperkt. Hij belooft dat dit met voorrang wordt behandeld. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2011 zal hij de Tweede Kamer over het resultaat informeren. Terecht erkent de minister dat er schrijnende situaties zijn. Als een werknemer in 2011 zijn oude pensioenaanspraken overdraagt naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever, kan dit voor zijn oude werkgever een onaangename verrassing inhouden. In vele gevallen zal de oude werkgever namelijk moeten bijbetalen. Dit komt door het gewijzigde rentepercentage voor berekening van wettelijke waardeoverdrachten per 2011.

Wettelijke regeling
Sinds 1994 kan een werknemer het pensioen meenemen naar een nieuwe werkgever om daarmee een pensioenbreuk te voorkomen. De wetgever heeft hiervoor rekenregels opgesteld. De overdrachtswaarde wordt berekend op basis van de door de Nederlandsche Bank (DNB) vastgestelde 25-jaarsrente die geldt per 1 oktober van het voorafgaande jaar. In 2010 bedroeg deze rente 4,122%. Het rentepercentage voor 2011 is 2,984% en geldt voor het hele jaar. Dit is fors lager dan de rekenrente die wordt gehanteerd voor de opgebouwde reserve (afkoopwaarde), die bij veel contracten nog 4% is (zeker voor opbouw in het verleden) of de 3% rente die tegenwoordig standaard is voor pensioencontracten. Die verschillen hebben grote gevolgen hebben voor de financiële afwikkeling van waardeoverdrachten.

In 2010 moest nieuwe werkgever bijbetalen en had oude werkgever voordeel
In 2010 wordt de overdrachtswaarde berekend op basis van 4,122% rente en is daardoor lager dan de reservering (afkoopwaarde) op basis van 4% of 3% rekenrente. Dit voordeel komt toe aan de oude werkgever. Deze had dus profijt van een waardeoverdracht. Daartegenover stond dat de overdrachtswaarde ook lager was dan de inkoopwaarde van een nieuwe pensioenaanspraak, waarvoor meestal 3% rekenrente gold. De nieuwe werkgever moest dit verschil bijbetalen.

In 2011 moet oude werkgever bijbetalen, nieuwe misschien ook
Nu de rente voor de waardeoverdracht in 2011 lager wordt dan de rekenrente voor de pensioenverplichtingen, ontstaat de omgekeerde situatie. De afkoopwaarde van een contract met reserveringen op basis van 4% rekenrente is te laag voor het financieren van de overdrachtswaarde. De oude werkgever moet dit verschil bijbetalen. Dat kunnen aanzienlijke bedragen zijn.

Werknemer profiteert van bijbetaling
De nieuwe werkgever profiteert niet van het feit dat de overdrachtswaarde hoger is dan de inkoopwaarde in de nieuwe pensioenregeling. Het eventuele positieve saldo moet volgens de wet volledig gebruikt worden voor het inkopen van pensioenaanspraken voor de werknemer. De wetgever vindt namelijk dat de nieuwe werkgever geen voordeel mag halen uit de waardeoverdracht van een nieuwe werknemer. Dit betekent dat de werknemer door waardeoverdracht soms bij de nieuwe werkgever hogere pensioenaanspraken zal krijgen dan hij bij zijn oude werkgever had opgebouwd. Hij profiteert van de bijbetaling door zijn oude werkgever.

Uitzonderingen
Deze regeling geldt alleen voor middelloon- en eindloonregelingen. Bij kapitaalverzekeringen en beleggingsverzekeringen wordt de waarde van die aanspraken op een andere manier vastgesteld.

Bovendien is waardeoverdracht niet verplicht. Wel zal een pensioenuitvoerder op grond van de pensioenregelgeving moeten meewerken als een ex-deelnemer verzoekt om waardeoverdracht. Het komt voor dat werkgevers vanwege de mogelijke bijbetaling, werknemers vragen om af te zien van waardeoverdracht. Voor werknemers hoeft het achterwege laten van waardeoverdracht – bijvoorbeeld bij middelloonregelingen – niet financieel nadelig te zijn.


Verhoging assurantiebelasting per 1 maart 2011

euro notes with magnifier on white background. small GRIPHet Verbond van Verzekeraars heeft via het ministerie van Financiën en de politiek uitstel weten te bewerkstelligen van de oorspronkelijke ingangsdatum van de verhoging van de assurantiebelasting van 1 januari 2011 naar 1 maart 2011. Ter financiering van het voor de overheid door dit uitstel verwachte dekkingstekort wordt de assurantiebelasting tijdelijk met 2,2% verhoogd. Het tarief gaat van 7,5% nu, naar 9,7% per 1 maart 2011. Per 1 januari 2015 wordt het tarief weer verlaagd naar 9,5%.


Het online pensioenregister

e6c4042d33Vanaf 6 januari 2011 kunt u via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl snel en eenvoudig een compleet overzicht krijgen van al uw opgebouwde en ( en naar verwachting nog op te bouwen) pensioenaanspraken bij de verschillende verzekeraars en pensioenfondsen. Ook wordt aangegeven hoe hoog het AOW-bedrag is, dat u naar verwachting zult ontvangen.

Wat is het Pensioenregister?
Weinig mensen in ons land hebben op dit moment goed zicht op hun te verwachten financiële situatie op het moment waarop zij met pensioen gaan. Actuele informatie over de pensioenaanspraken die bij diverse werkgevers zijn opgebouwd, ontbreekt nogal eens. Aan deze situatie komt met invoering van een nationaal Pensioenregister een einde. Het Pensioenregister maakt het mogelijk dat u op één plek een volledig overzicht krijgt van opgebouwde en nog op te bouwen aanspraken op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en AOW. Dit is een unieke nieuwe ontwikkeling.

Hoe werkt het Pensioenregister?
Het Pensioenregister is vanaf 6 januari 2011 via het internet te raadplegen via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt alleen uw eigen gegevens in het Pensioenregister inzien.

Via uw DigiD-code (persoonlijke inlogcode bij de overheid) kunt u op deze site inloggen. Met uw Burgerservicenummer (BSN) zoekt het Pensioenregister digitaal bij de verschillende pensioenuitvoerders (verzekeraars en pensioenfondsen) naar de voor u opgebouwde pensioenaanspraken. Deze gegevens worden getoond, waarbij gelijksoortige pensioenaanspraken zo mogelijk bij elkaar worden opgeteld. Ook de hoogte van uw te verwachten AOW-uitkering wordt getoond (via de Sociale verzekeringsbank).
De verzekeraars, pensioenfondsen en de Sociale verzekeringsbank zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die via het Pensioenregister wordt gegeven.

Wat kan ik met het Pensioenregister?Veel mensen weten op dit moment niet hoe ze er voor komen te staan als ze met pensioen gaan. Ze weten niet wat hun toekomstig pensioeninkomen is en of het voldoende is voor de financiële verplichtingen die er op het moment van pensionering nog zullen zijn. Ook heeft driekwart van de werknemers geen idee hoe hoog het partnerpensioen is, in het geval hun partner onverhoopt alleen achterblijft.
Teveel mensen gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat het partnerpensioen wel goed is geregeld omdat er steeds premie is betaald en niemand ooit heeft verteld dat er te weinig is opgebouwd.

Het kan ook zijn dat u helemaal tevreden bent als u via het Pensioenregister ziet wat er voor u is opgebouwd. Dat is dan goed om te weten.


Champagne and party decorations for New Years EveWij wensen u een gelukkig nieuwjaar!

Alle medewerkers van MontClair wensen u, en uw medewerkers een gelukkig nieuwjaar. Daarnaast willen wij u bedanken voor het, in het afgelopen jaar, in ons gestelde vertrouwen. Wij vertrouwen erop u ook dit jaar weer van dienst te mogen zijn.