Oktober

Alle veranderingen in 2011 op een rij

Nu de CDA fractie heeft ingestemd met het regeerakkoord kan er een start worden gemaakt met kabinet Rutte- Verhagen met gedoogsteun van de PVV. Wat betekent dit voor u? MontClair zet graag de belangrijkste veranderingen uit het ontwerp-regeerakkoord, op het gebied van schadeverzekeringen en employee benefits, voor u op een rij.


Assurantiebelasting gaat omhoog

MontClair_Content_10Het nieuwe kabinet van CDA en VVD wil de assurantiebelasting per 1 januari volgend jaar met 2% gaan verhogen tot 9,5%, zo valt te lezen in het regeerakkoord. Burgers gaan 75% van de lasten dragen; het overige komt voor rekening van bedrijven.

Concreet betekent dat een extra lastenverzwaring voor burgers van € 190 mln; deze stijging kost bedrijven € 60 mln. Een hogere assurantiebelasting was niet opgenomen in de verkiezingsprogramma's van VVD, CDA en 'gedoogpartij'  PVV. Alleen PvdA en GroenLinks wilden het tarief opschroeven (naar 19%).In maart 2008 werd de assurantiebelasting voor het laatst verhoogd: de stijging bedroeg toen 0,5%. De heffing op schadeverzekeringen was vorig jaar goed voor € 884 mln aan overheidsinkomsten. In de EU varieert de assurantiebelasting van 0% tot boven de 22%. In het Verenigd Koninkrijk is dit jaar besloten de heffing te verhogen van 5% naar 6%.


Werk en sociale zekerheid in 2011

e6c4042d33De laatste weken is er veel te doen geweest over de mogelijke veranderingen met betrekking tot onder andere de WWB, WSW, Wajong, ontslagrecht en pensioenleeftijd. De belangrijkste plannen van het Kabinet Rutte-Verhagen op het terrein van werk en sociale zekerheid hebben wij voor u op een rij gezet.

 • Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt.
 • In de bijstand zal een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen komen.
 • Arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit worden zoveel mogelijk via loondispensatie aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers. Voor deze groep is een regeling voor begeleid werken beschikbaar, met loonaanvulling tot maximaal het wettelijk minimumloon en persoonlijke voorzieningen.
 • Overige middelen voor re-integratie worden alleen nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
 • Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat zij werken, leren of stage lopen.
 • De WW wordt niet versoberd. Omdat de WGA loongerelateerde uitkering is gekoppeld aan  de WW betekent dit automatisch dat die uitkering ook op het huidige niveau blijft. Voor verzekeraars betekent dit dat de WGA hiaatverzekering niet sneller tot uitkering hoeft te komen, maar de schadelast van de WGA eigen risicodragersverzekering daalt daarentegen niet.
 • Het ontslagrecht wordt ongemoeid gelaten.
 • De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 in 2020. De verhoging van de AOW leeftijd heeft invloed op alle werknemersverzekeringen die momenteel een eindleeftijd van 65 hanteren.
 • Er komt een eenduidige definitie van ZZP’ers in elke wetgeving.
 • Alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard.
 • Het kabinet wil bevorderen dat werkgevers en werknemers afspraken maken over scholing en langdurige inzetbaarheid.
 • Premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden, wordt gehandhaafd.
 • De levensloopregeling en het spaarloon worden geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden.
 • Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files.

Levensloopregeling en spaarloon

Volgens het regeerakkoord gaan de Levensloopregeling en spaarloon op in een zogenoemde vitaliteitsregeling die niet gebruikt kan worden voor vervroegd pensioen. De exacte inhoud van deze wijziging is nog niet bekend. Wij zullen u in de  volgende nieuwsbrief hierover informeren.


Wijzigingen zorgverzekering in 2011

3fa9fdf96fWat verandert in 2011 aan de basisverzekering. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij;

 • Anticonceptie
  De vergoeding voor onder andere de pil wordt beperkt tot 21 jaar.
 • Bekkenfysiotherapie
  Vanaf 18 jaar krijgen verzekerden een vergoeding voor maximaal 9 behandelingen.
 • Eigen risico
  Het bedrag wordt verhoogd van € 165,- naar € 170,-.
 • Fysiotherapie en oefentherapie
  Cesar en Mensendieck;het aantal behandelingen dat bij een chronische aandoening niet wordt vergoed, gaat van 9
  naar 12.
 • 2e Lijns geestelijke gezondheidszorg
  (Klinische en niet-klinische behandeling). Vanaf 18 jaar is een eigen bijdrage verschuldigd voor tweedelijns GGZ-behandelingen. De voor 2011 voorgestelde hoogte van de eigen bijdrage is € 90,- per DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.
 • Kaakchirurgische zorg
  Voor verzekerden vanaf 18 jaar vervalt de vergoeding voor het trekken van tanden en kiezen (extracties) door de kaakchirurg, tenzij de extractie onderdeel uitmaakt van een specialistisch behandelplan.
 • Loophulpmiddelen
  Eenvoudige loophulpen zoals krukken, een looprek en de rollator worden vanaf 1 januari 2011 niet meer vergoed.
 • Premie
  De overheid bepaalt elk jaar in hoeverre de premie stijgt. Zo stijgt de nominale rekenpremie van € 983,- in 2010 naar €1088,- in 2011. De standaardpremie waarover de zorgtoeslag wordt berekend, stijgt van € 1262,- naar € 1374,-.
 • Mondzorg
  Verzekerden krijgen algemene mondzorg vergoed tot 18-jarige in plaats van 22-jarige leeftijd.
 • Stoppen met roken
  Er is een nieuw programma voor verzekerden om te stoppen met roken onder medische begeleiding.