Juli

Voorkom dubbele re-integratiekosten

High healthcare cost, advanced healthcare directive

Uit onze ervaringen blijkt dat veel werkgevers niet optimaal gebruikmaken van hun (verzekerde) employee benefits regelingen. Kosten die gemaakt worden in het kader van re-integratie, maar ook preventie, worden veelal gefinancierd door de ondernemingen zelf. Terwijl verzuim-, zorg-, arbeidsongeschiktheid- en pensioenverzekeraars ook een belang hebben om de werknemers aan het werk te krijgen en te houden.

 Een praktijkvoorbeeld:

Een werkgever met een collectief zorgcontract en een WGA-hiaatverzekering bij een tweetal verschillende uitvoerders, heeft sinds zes maanden een werknemer ziek thuis zitten vanwege stressgerelateerde, psychische klachten. De werkgever wil, in samenspraak met de arboarts, een interventie bij een eerstelijns psycholoog inzetten. Tijdens de behandelingen leert de werknemer omgaan met stress. De kosten voor de behandeling bedragen 2500 euro.

De zorgverzekeraar en arbeidsongeschiktheidverzekeraar zijn bereid om de volledige kosten te vergoeden. Deze interventie heeft de werkgever dus niets gekost. Bijkomend voordeel was dat de werknemer snel weer aan het werk kon waardoor de verzuimkosten werden gereduceerd.

MontClair kan u als werkgever bijstaan om alle mogelijkheden in kaart te brengen en de eerder genoemde verzekeraars mee te laten betalen in de genoemde kosten.

De zin van een WEGAM-polis

b36b5caa44De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat u niet alleen aansprakelijk- en/of schadevergoedingsplichtig bent voor schade die uw werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname met een motorvoertuig, maar dat dit nu ook geldt voor verkeersdeelname per fiets. Dit kan schade zijn die ontstaan is tijdens de uitoefening van werkzaamheden of schade in het verkeer in verband met het werk. U kunt zich nu verzekeren tegen deze financiële risico's en die van schade bij gebruik van het openbaar vervoer en als voetganger, maar ook die van woon-werkverkeer.
Een WEGAM-polis beschermt u als werkgever tegen bijvoorbeeld onderstaande situatie:

Een uitzendkracht krijgt een auto-ongeval tijdens werkzaamheden voor zijn (materiële) werkgever in een voertuig dat door de (materiële) werkgever ter beschikking is gesteld, en ondervindt als gevolg daarvan whiplashachtige klachten. Zowel de formele als de materiële werkgever worden hiervoor aansprakelijk gesteld en –later–  gedagvaard.

Mocht de ( de formele of de materiele) werkgever uitsluitend aansprakelijk worden gehouden omdat hij niet heeft zorggedragen voor een adequate verzekering voor het geval één van zijn werknemers schade heeft geleden als gevolg van een ongeval, bestaat de schade uit het gemis van een verzekeringsuitkering. Dit wordt gezien als zuivere vermogensschade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt.

Basispakket ziektekostenverzekering op de schop

 

3fa9fdf96fIn 2011 zal er een aantal veranderingen plaatsvinden in het basispakket. Het gaat voornamelijk om veranderingen die leiden tot bezuiniging omdat de kosten in de zorgsector te hoog zijn.

Het College van Zorgverzekeraars (CvZ) heeft voorgesteld de volgende vergoedingen te schrappen:

-           De pil verdwijnt uit het basispakket
-           Vergoeding voor hulpmiddelen als looprekjes en rollators vervallen
-           Vergoeding voor tandartskosten voor kinderen vanaf 18 jaar verdwijnt
-           Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd van maandelijks minimaal
400 euro bij opnames in instellingen
-           Er komt een beperking op het voorschrijven van bepaalde
geneesmiddelen.

Overige bezuinigingen zullen voornamelijk voortkomen uit beleidsmaatregelen. De beoogde opbrengst van deze bezuinigingen wordt geraamd op 800 miljoen euro per jaar. Vanzelfsprekend zullen bovengenoemde geschrapte vergoedingen wel weer verzekerd kunnen worden via de aanvullende verzekeringen van de ziektekostenverzekering.

Mocht u meer informatie willen over deze op handen zijnde wijzigingen dan kunt u contact opnemen met Patricia Schellen op telefoonnummer 035-5286129.