Januari

Hoe verder met de AOW?

Checklist_pensioenmomenten

Het zal u niet zijn ontgaan: de AOW-leeftijd gaat omhoog. Deze verandering heeft grote gevolgen voor zowel de sociale als de private verzekeringen. verzekeringen lopen vooruit op de AOW en zullen dan ook aangepast moeten worden. Omdat de verhoging geleidelijk wordt doorgevoerd (in 2020 en 2025) zullen verzekeraars hun administratie, op individueel werknemersniveau, moeten aanpassen. Binnen diverse regelingen (denk aan pensioen, ziekteverzuim, WGA-hiaat e.d.) zullen verzekeraars verschillende pensioen- en/of eindleeftijden moeten gaan hanteren.

Gevolgen voor pensioenregelingen
Alle pensioenregelingen kennen nu een pensioenleeftijd van 65 jaar. Met de verhoging van de AOW-leeftijd zullen pensioenregelingen moeten worden aangepast. Maar hoe? Op welke termijn? Wat zijn de financiële consequenties? Denk aan de verschillende mogelijkheden om uw pensioenregeling aan te passen:
- Verlaging of verhoging van de beschikbare premie?
- Wijziging van het opbouwpercentage pensioen?
- Bestaande aanspraken worden aangepast?
- Vrijwillig bijverzekeren door de werknemer?
- Compensatie door werkgever van het AOW-gat van 2 jaar?
Dat biedt genoeg stof tot nadenken.

Gevolgen voor inkomensverzekeringen
Veel aandacht gaat uit naar de AOW en pensioenregelingen. De gevolgen van een hogere AOW-leeftijd voor de inkomensverzekeringen zijn aanzienlijk. Denk maar eens aan de ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen. Niet alleen de administratieve gevolgen zijn groot, ook moet aandacht worden besteed aan de loondoorbetalingsverplichting. En de ‘zware beroepen’ zullen ook nog eens apart moeten worden geregistreerd en behandeld. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? Hoe zullen uw medewerkers dit ervaren? Heeft u al nagedacht over verdeling van kosten tussen u en uw werknemer? Belangrijke vragen waar u nu alvast goed over na moet denken.

Is uw gedifferentieerde premie WGA 2010 juist?

High healthcare cost, advanced healthcare directiveEind november 2009 ontvangt u, indien u geen eigenrisicodrager bent voor de WGA, van de Belastingdienst een beschikking ‘gedifferentieerde premie WGA 2010’. Wij raden u aan de beschikking te laten controleren. Hiermee voorkomt u dat u een (onterecht) hoge premie aan de Belastingdienst moet betalen. Zodra u de beschikking heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met een van onze consultants. Zij helpen u graag verder en geven u onafhankelijk advies.

Indien u via het UWV verzekerd bent, dient u een gedifferentieerde premie te betalen die afhankelijk is van uw sector en de instroom van (ex-)werknemers in de WAO en de WGA. De premie is in grote mate afhankelijk van de uitkeringen die door het UWV worden gedaan aan arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Het UWV rekent deze uitkeringen toe aan uw bedrijf en levert deze gegevens aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert ze niet. U als werkgever moet zelf controleren of de door het UWV gedane uitkeringen wel juist zijn toegerekend. Deze controle is buitengewoon belangrijk, omdat de premie die u betaalt afhankelijk is van de door het UWV aangeleverde cijfers.

Recall – het nut van een goede dekking

Shopping Cart filled with United States CurrencyHet is de nachtmerrie van ieder bedrijf. De goederen die u in de markt heeft gezet, kunnen onbedoeld een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Dan trekt de Voedsel en Waren Autoriteit aan de bel en vervolgens begint de recall, een grootscheepse en vaak kostbare terugroepactie. Het is vaak maar de vraag of een reguliere aansprakelijkheidsverzekering deze kosten dekt. Reden genoeg om een recalldekking te overwegen.

Het aantal recalls lijkt elk jaar groter te worden. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan strenge wet- en regelgeving, maar ook aan de complexiteit van sommige producten. Naast financiële schade kan een recall ook imagoschade tot gevolg hebben en daarmee de continuïteit van uw bedrijf serieus in gevaar brengen. Mocht uw bedrijf in de onfortuinlijke situatie terechtkomen waarbij een recall noodzakelijk is, dan kunt u maar beter goed voorbereid zijn. Een simpele eerste stap is om u door MontClair vrijblijvend te laten informeren over de verschillende soorten recall dekking.

De zin van een kredietverzekering

Euro banknotes on a clothesline against cloudy skyMet een kredietverzekering verzekert u zich tegen het risico dat uw afnemers niet kunnen of willen betalen. Het risico dat klanten uw facturen niet kunnen voldoen als gevolg van (vermoedelijke) insolventie kan ingrijpende financiële gevolgen voor uw onderneming hebben. Door het afsluiten van een (export)kredietverzekering wapent u zich hiertegen.

 

Wanneer is kredietverzekering zinvol?

Kredietverzekering is vooral zinvol bij:
·  veel wisselende en daardoor vrij onbekende debiteuren;
·  een onevenwichtig opgebouwde debiteurenportefeuille, met enkele grote
debiteuren die bij insolventie uw bedrijf in hun val kunnen meetrekken;
·  behoefte aan meer liquiditeit: een verzekerde debiteurenportefeuille is beter
en goedkoper te financieren;
·  lange en/of toenemende krediettermijnen bij uw debiteuren;
·  export: naarmate uw klanten zich verder weg bevinden, is het incassoproces
gecompliceerder.