April

De pensioenknip

bc36f06a07De kredietcrisis eist overal slachtoffers. Ook deelnemers die hun pensioenovereenkomst op basis van beleggingen hebben verzekerd, zijn hard geraakt. Reden voor de overheid om een wettelijke regeling te creëren die mogelijk verzachting kan bieden.

 De ‘pensioenknip’ biedt hen de mogelijkheid op een later tijdstip te profiteren van een eventueel economisch herstel. Zo kan een deelnemer die nu de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, een gedeelte van het pensioenkapitaal gebruiken om een tijdelijke pensioenuitkering aan te kopen. 

 

 

Hoe werkt de pensioenknip?
Bij een pensioenknip wordt het pensioenkapitaal op de pensioendatum gesplitst in een deel dat direct wordt aangewend voor een tijdelijke pensioenuitkering (de ‘knipperiode’) en een deel dat later wordt aangewend voor een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van de tijdelijke uitkering wordt vastgesteld op de hoogte die een levenslange uitkering op de pensioendatum zou hebben.

Duur knipperiode
De pensioenuitvoerder kan ervoor kiezen een standaard duur aan te bieden, of de keuze over te laten aan de (gewezen) deelnemer. In alle gevallen mag de duur van de tijdelijke uitkering maximaal 5 jaar bedragen. De gepensioneerde heeft echter altijd de mogelijkheid om al tijdens de looptijd van de tijdelijke uitkering met het resterende kapitaal een levenslange uitkering aan te kopen.  

De mogelijkheid om een pensioenknip toe te passen wordt slechts tijdelijk geboden. De pensioeningangsdatum moet vóór 1 januari 2014 liggen. 

De voordelen van de pensioenknip op een rijtje.
-          Het pensioenkapitaal kan na de ingangsdatum ‘rustig’ doorgroeien
-          De pensioenknip is flexibel, tijdens de knipperiode kan de levenslange
           pensioenuitkering aangekocht worden
-          Gepensioneerden met enige beleggingskennis kunnen optimaal
           profiteren  

Zijn er ook nadelen?
-          Er zijn geen garanties, het pensioen kan alsnog in waarde verminderen
-          Van de gepensioneerde wordt een zekere mate van kennis van
           beleggingen verondersteld  

Voor wie de pensioenknip een geschikt alternatief is en onder welke voorwaarden de ‘pensioenknip’ toegepast kan worden, vertellen wij u uiteraard graag. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor een advies op maat.

Geen overbodige luxe: een D&O

MontClair_Content_13Het komt steeds vaker voor: een bestuurder van een onderneming wordt na vermeende slechte bestuurlijke prestaties persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het falen van de onderneming. Soms is de scheidslijn tussen waan en werkelijkheid moeilijk te herkennen, en komt het voor dat bestuurders zonder malafide bedoelingen toch aansprakelijk worden gehouden in hun privévermogen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor Directors & Officers (bestuurders en commissarissen) biedt in dit soort gevallen uitkomst. Of uw bedrijf nu groot, middelgroot of klein is. Stel, u bent financieel manager bij een familiebedrijf en u wordt gevraagd om financieel directeur te worden. Vanaf het moment dat u bij de KvK als directielid staat ingeschreven, bent u in geval van wanprestatie, vermeend of terecht, aansprakelijk met uw privévermogen. MontClair kan op basis van een korte inventarisatie een indicatie geven van de premie en de bijbehorende voorwaarden. Zeker in deze tijden is dat geen overbodige luxe.      

Risicomanagement in 6 stappen

MontClair_Content_09Risicomanagement helpt u op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan - ze beter te beheersen. Als u uw bedrijfsrisico’s inventariseert, kent u daar voorzover mogelijk ook financiële gevolgen aan toe en verbindt daar vervolgens maatregelen aan. Als u al in een vroeg stadium nadenkt over de risico’s van bepaald beleid, kunt u ze nog voorkomen of eventuele ernstige gevolgen ervan beperken. Wij hebben het hele traject in zes overzichtelijke stappen voor u samengevat.

Stap 1: identificatie van risico’s
Bij de identificatie van de risico’s gaat het om alle strategische, operationele, financiële en traditionele (schade)risico’s. Als voorbeeld hebben we hieronder een overzicht opgenomen van de diversiteit aan risico’s. De koppeling naar de doelstellingen van de organisatie en bedrijfsonderdelen is essentieel.  

Stap 2: analyse en beoordeling van risico’s
Als u uw risico’s in kaart brengt, kunt u ze analyseren. Met risico’s in kaart brengen alleen bent u er natuurlijk niet. Het is vervolgens van belang om te zien wat de grootste risico’s zijn. Niet alle risico’s verdienen namelijk dezelfde aandacht. Begin daarom met de belangrijkste. 

Wij adviseren om de kans op bepaalde risico’s af te zetten tegen de impact die ze (kunnen) hebben. Om een voorbeeld te noemen: de kans op diefstal is vrij klein, de impact waarschijnlijk ook.   Alhoewel de impact van een overstroming op uw bedrijfsterrein groot is, is de kans over het algemeen klein. De kans dat uw grootste afnemer afhaakt, is meestal groter. Net als de impact die dat heeft. Door uzelf iedere keer weer af te vragen hoe groot de kans is en wat de impact is kunt u bepalen op welke risico’s u het beste kunt inzoomen.  
 
Stap 3: analyse van huidige beheersmaatregelen
Bedrijven kunnen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te beheersen. Een voorbeeld: door een pro-actief hr-beleid, zijn de kosten van ziekteverzuim en ontslagprocedures lager dan die van de concurrent. In deze fase moet worden bepaald of de risico’s niet teveel beheerst zijn en of er blinde vlekken zijn.

Stap 4: ontwerpen en uitvoeren actieplannen
Nadat bepaalde beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht, moet u een keuze maken. Wat gebeurt er met de risico’s die overblijven? Maak voor elk risico een keuze uit de volgende vier opties:

1. Vermijden
Dit houdt in dat het beleid waardoor een risico ontstaat, wordt beëindigd, op een andere manier wordt vormgegeven of dat er geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt. Ook kunnen werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden.

2. Verminderen
Door het risico af te dekken met een verzekering, een voorziening of een ander budget in de begroting. Hiermee beperkt u de gevolgen van een risico. Ook kunt bij verminderen denken aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico.

3. Overdragen
Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere betrokken partij die daarmee ook de financiële risico’s overneemt.

4. Accepteren
Kan een risico niet worden vermeden, verminderd of overgedragen, dan kunt u het risico accepteren. De eventuele financiële schade moet volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en dat u daarom het risico maar helemaal moet accepteren. Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op een of andere wijze is afgedekt. Risico’s moeten de verantwoordelijkheid worden van die persoon die ze het beste beheersen kan. Het is daarom noodzakelijk een risico- eigenaar aan te wijzen. 

Stap 5: meten, controleren en rapporteren
 Risicomanagement is een doorlopend proces. Het is van belang te meten of de actieplannen effect hebben op het risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor de planning van de audits. 

Stap 6: resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen
De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent toekomstige besluiten (door middel van de risico-analyses uit het verleden). Bij elk nieuw investeringsvoorstel of omvangrijk project moet het bedrijf bewust stil staan bij de risico’s. 

U begrijpt dat een eenmalige risicoanalyse niet voldoende is. Pas wanneer de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald en geactualiseerd en de eruit voortvloeiende maatregelen een integraal onderdeel van de activiteiten zijn, is er sprake van risicomanagement.